Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Evakuace českých četníků ze Slovenska a Podkarpatské Rusi pohledem jejích aktérů

Ondřej Kolář (») | 17. 6. 2019 | přečteno: 282× | komentáře: 0
Zánik Česko-Slovenské republiky, osamostatnění Slovenska a Podkarpatské Rusi a vznik Protektorátu Čechy a Morava v polovině března 1939 postavily státní zaměstnance z českých zemí působící ve východních částech republiky do svízelné situace. V případě Slovenska se někteří patrně potýkali s obtížným dilematem, zda uposlechnout rozkazu a vrátit se do domoviny okupované nacistickým Německem.[1] Drtivá většina se však vrátila, ať již s ohledem na své rodiny v protektorátu, nebo kvůli tlaku slovenských úřadů i veřejnosti na „slovakizaci“ správy. Na Podkarpatské Rusi bezprostředně ohrožené maďarskou vojenskou akcí setrvání českých veřejných a správních činitelů přirozeně nepřicházelo v úvahu. Samotný průběh evakuace byl komplikován hektickými poměry danými probíhající proměnou mocenských struktur. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Henleinovský puč ve Městě Albrechticích 1938

Ondřej Kolář (») | 20. 11. 2018 | přečteno: 272× | komentáře: 0
Září 1938 v československo-německém pohraničí přineslo stovky dramatických epizod, často spojené s oběťmi na životech. Právě incidenty spjaté s vraždami příslušníků československých bezpečnostních složek pochopitelně přitahovaly převážnou část badatelské pozornosti. Výjimkou dnes již nejsou ani publikace, usilující o komplexnější podchycení německé iredenty v určitém regionu.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

K působení německého četnictva v Říšské župě Sudety - příklad stanice ve Vávrovicích

Ondřej Kolář (») | 27. 9. 2015 | přečteno: 468× | komentáře: 0
Důležitou oporu každého politického režimu tvoří jeho policejní složky. Dvojnásob to platí v případě režimů totalitních, kde bezpečnostní aparát kromě potírání zločinnosti slouží také k eliminaci opozice. V případě nacistické okupační správy v českých zemích tuto neblahou roli plnila především německá tajná státní policie (Gestapo), byť na provádění represí částečně participovalo rovněž protektorátní četnictvo a policie. Zatímco dění v protektorátu je předmětem intenzivního badatelského zájmu, činnost pořádkových sil v zabraném pohraničí se zatím těší jen nevelkému zájmu historiků. (Obecně se tématem zabývá Květoslava KOCOURKOVÁ: Organizace bezpečnostních a policejních složek v Říšské župě Sudety a přičleněných oblastech. Historie okupovaného pohraničí 1938-1945 8, Ústí nad Labem 2004, s. 23-70. Problematiky se částečně dotýká také studie Jana STEJSKALA: http://theses.cz/id/kspm0e/00142311-299975721.pdf.) V případě Opavska je výzkum této tématiky o to potřebnější, že se jednalo o část Říšské župy Sudety s převážně českým osídlením, kde především na venkově vystupovala do popředí vedle pořádkové a kriminalistické funkce také státně-bezpečnostní úloha německého četnictva.To se týkalo i Vávrovic, příhraniční obce, kde v roce 1930 žilo 757 osob “československé” národnosti, 146 Němců s československým občanstvím a 47 cizinců.. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Státní převrat v Plzni pohledem četníka

Ondřej Kolář (») | 15. 9. 2015 | přečteno: 439× | komentáře: 0
V létě 1938, v době blížících se oslav 20. výročí československé státnosti, obdržela jednotlivá četnická oddělení[1] v Čechách výzvu, aby příslušníci sboru zasílali příběhy ze služby, z nichž ty nejpoutavější či nejpoučnější měly být otištěny v jubilejní publikaci o historii četnictva. Mezi těmi, kdo se rozhodli podělit se o své vzpomínky, nechyběl ani okresní četnický velitel v Ústí nad Labem poručík Karel Vaňkát, jenž vylíčil své zážitky z doby státního převratu v říjnu 1918, kdy sloužil v Plzni.[2] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Policie v pohraničním městě. Policejní ředitelství v Moravské Ostravě na podzim 1938

Ondřej Kolář (») | 9. 5. 2015 | přečteno: 615× | komentáře: 0
V říjnu 1938 se Moravská Ostrava nečekaně stala hraničním městem. Po podpisu Mnichovské dohody začaly do města proudit davy uprchlíků z oblastí Slezska, přičleněných v důsledku Mnichovské dohody k Německu a Polsku. Z řady dělníků, dojíždějících z Opavska či Karvinska za prací do Moravské Ostravy a okolí, se náhle stali cizí státní příslušníci. Mezi obyvatelstvem kolovaly pravdivé i smyšlené zprávy o perzekuci Čechů v německém a polském záboru, panovaly obavy z činnosti zahraničních vyzvědačů, nebo hůř, z německého vojenského vpádu. Zároveň sílily radikální nálady, hledali se viníci Mnichova a volalo se po zúčtování s domnělými zrádci národa.[1] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zapomenutý slezský kriminalista František Kocián

Ondřej Kolář (») | 25. 10. 2014 | přečteno: 602× | komentáře: 0
Éra dvou totalitních režimů, kdy byl výklad dějin podroben tlaku ideologie a propagandy, vytěsnila z povědomí veřejnosti řadu významných a zajímavých postav předválečného období. Patřil k nim i muž, který ve své době patřil mezi výrazné osobnosti prvorepublikové kriminalistiky. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Složitá cesta do služeb republiky

Ondřej Kolář (») | 20. 7. 2014 | přečteno: 590× | komentáře: 0
Rozpad Rakousko-Uherska zastihl mnohé četníky z českých zemí ve službě v jiných částech zaniknuvší monarchie. Československá republika umožnila četníkům, kteří pocházeli z jejího území, přijetí do státních služeb. Léta strávená v rakousko-uherských ozbrojených silách se četníkům v ČSR započítávala do penze. Výjimku tvořili českoslovenští občané, kteří dříve sloužili u bosensko-hercegovinského četnictva. To mělo formální autonomii a jeho příslušníci tedy nebyli považováni za „plnohodnotné“ rakousko-uherské četníky, v důsledku čehož jim v případě převzatí do československých služeb nebyla zpravidla uznána dosažená hodnost a z administrativního hlediska byli považováni za „běžné“ nováčky. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ubytování a materiální zajištění příslušníků četnictva ve Slezsku 1918–1928

Ondřej Kolář (») | 7. 6. 2014 | přečteno: 650× | komentáře: 1, poslední: 21. 9. 2016
Historie československého četnictva se v posledních letech těší stále výraznější badatelské pozornosti. K poměrně málo probádaným tématům však dodnes patří otázka zřizování, provozu a hmotného zabezpečení četnických stanic. Cílem tohoto krátkého článku je pomocí několika konkrétních případů nastínit tuto problematiku na příkladu Slezska v období od vzniku ČSR do roku 1928, kdy slezská zemská samospráva zanikla v důsledku územně-správní reformy. Výzkum vychází především z dokumentů uložených v Zemském archivu v Opavě ve fondu Zemský výbor slezský, kart. 1111–1115. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kompetenční spor policie a četnictva na Chebsku

Ondřej Kolář (») | 28. 3. 2014 | přečteno: 723× | komentáře: 1, poslední: 13. 5. 2014
Během druhé poloviny 30. let 20. století se československé pořádkové složky musely, zejména v národnostně smíšených příhraničních oblastech, pod vlivem politického vývoje stále více věnovat nejen potírání kriminality, ale též boji se sílící hrozbou nacismu. To s sebou neslo i určité organizační reformy, k nimž patřilo krom založení Stráže obrany státu (SOS) a budování nových policejních úřadů také posilování takzvaných Odboček Zpravodajské ústředny (OZúS), specializovaných policejních útvarů, které plnily rozvědnou a kontrarozvědnou funkci.[1] číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineZaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zastřelení strážmistra Josefa Tichého v Cítově

Ondřej Kolář (») | 24. 3. 2013 | přečteno: 840× | komentáře: 0
tichy.jpgV podvečer 19. května 1930 jistá Marie Hrdličková oznámila na četnické stanici v Cítově, že mezi jejími syny Karlem a Jaroslavem došlo k hádce, po níž mladší Karel, který v průběhu sporu vyhrožoval sebevraždou, odcizil Jaroslavovu kapesní pistoli a utekl. Co přesně bylo příčinou sporu, četnické hlášení bohužel neuvádí, z pozdějších novinových zpráv o případu však vyplývá, že Jaroslav mladšímu sourozenci vyčítal poškození motocyklu, který mu půjčil. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Lidové noviny o penzionování generála Vyčítala

Ondřej Kolář (») | 7. 11. 2012 | přečteno: 801× | komentáře: 0
Dne 6. září 1930 přinesly Lidové noviny článek (podepsaný monogramem "om") následujícího znění: číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Smrt tří četníků v Trnavě

Ondřej Kolář (») | 6. 11. 2012 | přečteno: 735× | komentáře: 0
Krátce po vzniku ČSR došlo k prvnímu pokusu o zajištění slovensko-maďarské hranice vysláním četnického oddílu do Trnavy. 13. listopadu však na město zaútočila maďarská armáda s pomocí obrněného vlaku. Při obraně nádraží padli četníci František Beneš, Josef Neplech a Antonín Vlček. Zbytek jednotky byl nucen ustoupit. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Generál četnictva Josef Šustr

Ondřej Kolář (») | 5. 11. 2012 | přečteno: 1874× | komentáře: 8, poslední: 17. 12. 2015
sustr.jpgJosef Šustr se narodil 19. října 1878 v Daňovsi (též Daminěves, dnes součást obce Cítov) na Mělnicku. Ačkoliv byl po absolvování českého vyššího reálného gymnázia v Roudnici nad Labem v roce 1897 uznán „zralým ku návštěvě univerzity“, rozhodl se vstoupit do armády jako jednoroční dobrovolník. Dost možná původně jen zamýšlel odbýt si vojenskou službu před zahájením studií, nakonec však u vojska zůstal až do července 1906, kdy se v hodnosti poručíka 91. pluku rozhodl přestoupit k četnictvu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Generál četnictva Karel Vyčítal

Ondřej Kolář (») | 4. 11. 2012 | přečteno: 1454× | komentáře: 0
obrazek1.pngKarel Vyčítal se narodil 11. února 1872 v Turnově, a ačkoliv ho později vojenská a četnická služba zavedla do různých končin rakousko-uherské monarchie i do ciziny, k rodnému kraji si vždy uchoval blízký vztah a jako četnický generál i později coby penzista se do oblasti Českého ráje vždy rád vracel.  číst dál